What Meaning in Marathi । What मराठी अर्थ

आपण या पोस्ट मध्ये What Meaning in Marathi पाहणारा आहोत. हा एक इंग्रजी शब्द असून याचा मराठी अर्थ आपण या पोस्ट मध्ये पाहणार आहोत. What Meaning in Marathi What म्हणजे “काय“ What चे इतर अर्थ – काय आपण वर What चा मराठी अर्थ पहिला आहे.