Spouse Meaning in Marathi । Spouse मराठी अर्थ

आपण या अपोस्ट मध्ये Spouse Meaning in Marathi पाहणारा आहोत. हा एक इंग्रजी शब्द असून याचा मराठी अर्थ आपण या पाहणार आहोत. Spouse Meaning in Marathi Spouse म्हणजे जोडीदार , श्रीमती, पती व पत्नी , सोबतीअसलेला, जीवन साथी आपण वर Spouse चा मराठी अर्थ पहिला आहे.