Adorable Meaning in Marathi । Adorable मराठी अर्थ

आपण या पोस्ट मध्ये Adorable Meaning in Marathi पाहणारा आहोत. हा एक इंग्रजी शब्द असून याचा मराठी अर्थ आपण या पोस्ट मध्ये पाहणार आहोत. Adorable Meaning in Marathi Adorable म्हणजे “मोहक“ Adorable चे इतर अर्थ – मोहक आपण वर Adorable चा मराठी अर्थ पहिला आहे.